Od:
Do:

Biskup Radoš i preč. Kopjar izabrani na nove dužnosti pri tijelima Hrvatske biskupske konferencije

Biskup Radoš i preč. Kopjar izabrani na nove dužnosti pri tijelima Hrvatske biskupske konferencijeZAGREB, 18. - 19. 1. 2021.
Na 61. plenarnom zasjedanju Sabora Hrvatske biskupske konferencije održanom u Zagrebu 18. i 19. siječnja 2021. osnovan je poseban Odbor za migrante za čijeg je predsjednika izabran varaždinski biskup mons. Bože Radoš.

Na istom su plenarnom zasjedanju hrvatski biskupi za novog pročelnika Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji izabrali svećenika Varaždinske biskupije dr. sc. Marija Kopjara, predstojnika Ureda za liturgijski pastoral i sakralnu arhitekturu Varaždinske biskupije te kanonika kantora Stolnog kaptola Blažene Djevice Marije na Nebo uznesene.

Dr. sc. Mario Kopjar rodom je iz mjesta Ključ pokraj Novog Marofa, Župa svetih Fabijana i Sebastijana Oštrice. Nakon mature na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, 1996. godine započeo je filozofsku teološku formaciju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Po završetku 2. godine studija i odsluženja vojne obveze, u kolovozu 1999. godine, prvi varaždinski biskup, mons. Marko Culej, šalje ga na dodiplomski studij u Rim gdje je, kao pitomac Papinskog zavoda Germanicum et Hungaricum, do 2002. godine bio student Papinskog sveučilišta Gregoriana. Nakon đakonskog ređenja u Rimu i postignute diplome, 2002. godine upisuje poslijediplomski studij iz liturgike na Papinskom institutu liturgike u Rimu.

Za svećenika Varaždinske biskupije zaređen je 21. lipnja 2003. godine. Stupanj magisterija postigao je 2005. godine na Papinskom institutu liturgike “Sant'Anselmo“ u Rimu. Po povratku u domovinu, djelovao je dvije godine u službi župnog vikara u Župi svetog Nikole biskupa u Varaždinu. Od 2007. do 2008. godine bio je župnik u Murskom Središću. Varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak 2008. godine šalje ga na studij doktorata u Rim. Za vrijeme doktorata, boravi u Papinskom zavodu Teutonicum u Vatikanu. 2012. godine brani doktorsku dizertaciju s temom: „Abitare la parola vivente. Lo spazio postmoderno e la dinamica della parola nella liturgia“ (Nastaniti živu Riječ. Postmoderni prostor i dinamika riječi u liturgiji). Moderator teze bila je prof. Stella Morra, a korelatori prof. Cyprian Krause i prof. Andrea Grillo.

Po povratku u domovinu, biskup mons. Josip Mrzljak imenuje ga iste godine predstojnikom Ureda za liturgijski pastoral i sakralnu arhitekturu sa svrhom pomaganja svećenicima i drugim članovima naroda Božjega za što bolju i ljepšu organizaciju liturgijskog života u župnim zajednicama, kao i davanja savjeta i ideja za uređenje liturgijskog prostora. U isto vrijeme povjerena mu je i služba ceremonijara. 3. ožujka 2016. imenovan je članom novouspostavljenog Stolnog Kaptola Blažene Djevice Marije na Nebo uznesene, a 14. svibnja iste godine dodijeljeno mu je mjesto kanonika kantora. Iste je godine objavljena fotomonografija "Sakralna baština Varaždina" čiji je urednik. Radio je na brojnim projektima uređenja svetišta, oltara, ambona, krstionica i drugih liturgijskih žarišta u crkvama i kapelica diljem Varaždinske biskupije. Uz adaptaciju svetišta u varaždinskoj katedrali Uznesenja BDM, preč. Kopjar je radio i na izgradnji  kapele i Pastoralno-misijskog centra Sveti Ivan Krstitelj u romskom naselju Gornje i Donje Vratno. Napisao je dva priloga za monografiju u čast biskupa Josipa Mrzljaka „Činiti dobro: zbornik u čast mons. Josipu Mrzljaku u povodu 75. obljetnice života, 50. obljetnice svećeništva i 20. obljetnice biskupstva“. Aktivno se služi njemačkim i talijanskim, a pasivno engleskim i španjolskim jezikom.