Katehetski uredObiteljski centarPastoral mladihPastoral studenataCrkvena glazbaMedijska djelatnostLiturgijski pastoralSakralna arhitekturaCaritas Varaždinske biskupijePastoral osoba s invaliditetom i njihovih obiteljiMisijski pastoralPastoral duhovnih zvanjaBiskupijska knjižnicaUdruge

Ciljevi i zadaće


Karitativna aktivnost u župama današnje Varaždinske biskupije razvijala se tijekom proteklih desetljeća. Osobito je ta aktivnost bila izražena u vrijeme Domovinskog rata, kada je 1992. g. zaživio Regionalni Caritas Varaždin, koji je okupljao i animirao aktivnosti mnogih župa današnje biskupije.

Za vrijeme rata gotovo su sve župe imale karitativnu aktivnost. Jedan broj župa surađivao je i prije rata s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije, pa su one mogle održati i dalje razvijati karitativnu djelatnost i nakon rata. Mnoge župe i tada su, kao i danas, prema mogućnostima skupljale pomoć za potrebe Caritasa i drugih crkvenih ustanova. Regionalni Caritas u Varaždinu, kao i kasnije Biskupijski Caritas, vodila je volonterski Julijana Ilčić, i to do početka 2003. g., kada je tu dužnost profesionalno preuzeo mr. Ante Šola, dipl. teolog. Od osnutka biskupije, pa do svoje smrti, 2017., predsjednik  Caritasa bio je generalni vikar mons. Ivan Godina.

Biskupijski Caritas u Varaždinu, osim što organizira, animira i koordinira djelovanje s razine biskupije, te podržava aktivnosti Hrvatskog Caritasa (HC), značajno i podupire veće biskupijske programe na području pojedinih župa.

Župni Caritas registriran je u 86 od 105 župa Varaždinske biskupije, a u njima djeluje oko 1.000 volontera. Biskupijski Caritas i dalje se zauzima za osnivanje i oživotvorenje župnih Caritasa, posebno kroz poticaje župnicima na njihovim redovnim mjesečnim sastancima, kao i kroz pojedinačne osobne kontakte te seminare organizirane za voditelje župnih Caritasa. Župni Caritasi svoju aktivnost pronalaze u sudjelovanju u akcijama što ih provodi Biskupijski Caritas, pomaganju siromašnih, bolesnih i starijih osoba u vlastitoj župi, skupljanju materijalnih dobara za potrebe i programe crkvenih ustanova, te jačanju vjerničkog i duhovnog karitativnog ozračja.