Biskupijski Caritas

Caritas Varaždinske biskupije

VARAŽDIN

Uprava Biskupijskog Caritasa:
Zagrebačka ul. 3
42000 VARAŽDIN
tel/fax:   042 320-205  
Caritasova pučka kuhinja:
Milkovićeva 2
42000 VARAŽDIN
tel:   042 211-590   

žiro-račun: IBAN HR9523600001101733293
e-mail: caritas.biskupije.varazdin@gmail.com

Ravnatelj: mr. Ante Šola, dipl. teolog

Karitativna aktivnost u župama današnje Varaždinske biskupije razvijala se tijekom proteklih desetljeća. Osobito je ta aktivnost bila izražena u vrijeme Domovinskog rata, kada je 1992. g. zaživio Regionalni Caritas Varaždin, koji je okupljao i animirao aktivnosti mnogih župa današnje biskupije. Za vrijeme rata gotovo su sve župe imale karitativnu aktivnost. Jedan broj župa surađivao je i prije rata s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije, pa su one mogle održati i dalje razvijati karitativnu djelatnost i nakon rata. Mnoge župe i tada su, kao i danas, prema mogućnostima skupljale pomoć za potrebe Caritasa i drugih crkvenih ustanova. Regionalni Caritas u Varaždinu, kao i kasnije Biskupijski Caritas, vodila je volonterski Julijana Ilčić, i to do početka 2003. g., kada je tu dužnost profesionalno preuzeo mr. Ante Šola, dipl. teolog. Od osnutka biskupije predsjednik je Caritasa generalni vikar mons. Ivan Godina.

Biskupijski Caritas u Varaždinu, osim što organizira, animira i koordinira djelovanje s razine biskupije, te podržava aktivnosti Hrvatskog Caritasa (HC), značajno i podupire veće biskupijske programe na području pojedinih župa. Od šireg značaja u sklopu Biskupijskog Caritasa u Varaždinu još djeluju: pučka kuhinja, koja podijeli i do 220 toplih obroka dnevno, krojačka radionica (izrađuje odjeću za potrebne, osobito za višečlane obitelji te održava tečajeve krojenja i šivanja), ljekarna (podjela doniranih lijekova), odjel za invalide (podjela pomagala, raznih pomoći, posjete u kućama i domovima za starije i nemoćne i organizacija hodočašća), odjel odjeće i obuće (podijeli i do 100 tona robe godišnje), dječji odjel, te odjel podjele paketa živežnih namirnica, novčane pomoći, namještaja, suđa i dr. U ovim odjelima Biskupijskog Caritasa radi organizirano oko 50 volontera.

Biskupijski Caritas planira i izgradnju višenamjenskog centra u Varaždinu.

Župni Caritas registriran je u 76 od 105 župa Varaždinske biskupije, a u njima djeluje oko 1.000 volontera. Biskupijski Caritas i dalje se zauzima za osnivanje i oživotvorenje župnih Caritasa, posebno kroz poticaje župnicima na njihovim redovnim mjesečnim sastancima, kao i kroz pojedinačne osobne kontakte te seminare organizirane za voditelje župnih Caritasa. Župni Caritasi svoju aktivnost pronalaze u sudjelovanju u akcijama što ih provodi Biskupijski Caritas, pomaganju siromašnih, bolesnih i starijih osoba u vlastitoj župi, skupljanju materijalnih dobara za potrebe i programe crkvenih ustanova, te jačanju vjerničkog i duhovnog karitativnog ozračja. Rad u ŽC-ima organiziran je također na volonterskoj bazi. Jednom godišnje Biskupijski Caritas priređuje susret s predstavnicima (voditeljima, suradnicima i volonterima) župnih Caritasa, kada se predaju godišnja izvješća o radu. Također dva puta godišnje priređuje susrete s roditeljima petero i više malodobne djece.

Pod okriljem Biskupijskog Caritasa djeluju i dvije ustanove. To su Dom za starije i nemoćne "Sv. Ivan Krstitelj" u Ivancu, te Dnevni boravak djece s posebnim potrebama "Dr. Antun Bogdan" u Čakovcu. BC ujedno je i suosnivač Doma za žrtve obiteljskog nasilja “Utočište sveti Nikola” u Varaždinu, a pridonio je i obnavljanju djelovanja varaždinskog Kluba liječenih alkoholičara.

Caritasov dom "Sv. Ivan Krstitelj" Ivanec
Kukuljevićeva 8
42240 Ivanec

tel. +385 (0)42 / 770-670
+385 (0)42 / 770-688

tel./fax. +385 (0)42 / 784-077
http://www.caritasov-dom-ivanec.hr

 

Dnevni boravak djece s posebnim potrebama
"Dr. Antun Bogdan" u Čakovcu

A. Cesarca 15
40000 Čakovec

tel i fax: +385 (0)40 / 390-044